KISA TK YE?

TK - Teknoloji An Kreyol founi zouti ak sipò teknik ak tout moun ki pale kreyòl nan fason yo ap itilize aparèy teknoloji oubyen pou rezoud yon pwoblèm teknik ki konsène nouvo teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon.

Misyon nou se ede chak moun ki pale kreyòl dekouvri ak konprann kòman pou itilize nouvo aparèy teknolojik yo selon nòm estanda yo.

Avek Evolisyon teknoloji a, ak tout nouvo aparèy kap soti preske chak semen, objektif nou se pou pataje konesans ak eksperyans nou nan fason n’ap itilize teknoloji e kreye yon espas pou aprann ansanm.

Rèv nou se rive wè tout moun ki pale kreyòl jwenn konesans pratik e kapab itilize nouvo aparèy teknolojik yo pou reponn ak bezwen kominikasyon yo.