KISA TK YE?

TK - Teknoloji An Kreyol founi zouti ak sipò teknik ak tout moun ki pale kreyòl nan fason yo ap itilize aparèy teknoloji oubyen pou rezoud yon pwoblèm teknik ki konsène nouvo teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon.

Misyon nou se ede chak moun ki pale kreyòl dekouvri ak konprann kòman pou itilize nouvo aparèy teknolojik yo selon nòm estanda yo.

Avek Evolisyon teknoloji a, ak tout nouvo aparèy kap soti preske chak semen, objektif nou se pou pataje konesans ak eksperyans nou nan fason n’ap itilize teknoloji e kreye yon espas pou aprann ansanm.

Rèv nou se rive wè tout moun ki pale kreyòl jwenn konesans pratik e kapab itilize nouvo aparèy teknolojik yo pou reponn ak bezwen kominikasyon yo.

Sophia B. Jasmin, se youn nan mamb ki fonde Teknoloji an kreyòl -TK. 

Marye epi manman yon jenn ti gason laj 5 lane, Sophia toujou konsakre tan li ak fanmi li epi  ede moun ki nan bezwen. Sa se youn nan rezon  ki fè li kreye Teknoloji an kreyòl poul ede popilasyon Ayisyèn nan nan youn nan domèn ke lap evolye ki se Teknoloji. Yon pasyon ki komanse depi tou piti. Sophia patisipe nan plizyè volontarya kote lap viv ak fanmil nan eta Massachusetts ede founi leson enfomatik de baz pou granmoun ak ede mete sou pye media nan plizyè legliz.

Pou kounye a li se anplwaye nan IBM e yon apple teknisyèn sètifye.

Sophia renmen travay an kolaborasyon se sak fè rèv li se fè de TK youn nan pi gro founisè Teknoloji kote Ayisyen kapab jwenn zouti nesesè gratis.

cmolens_20201W6A9308_edited.jpg